2022 Dagordning

 

Dagordning för årsmöte 2022

Plats: Boule Corner

Tid:    2022-03-23 kl. 17.00

1   Mötet öppnande

2   Fastställande av röstlängd för mötet

3   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

4   Fastställande av dagordning

5   Val av ordförande och sekreterare för mötet

6   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans

     med ordföranden skall justera protokollet

7   Styrelsens verksamhetsberättelse samt RR- och Balansräkning för 2021

8   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2021

9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021

10 Fastställande av årsavgift 2023

11 Fastställande av budget 2022

12 Styrelsens förslag

13 Val av

  1. Styrelsens ordförande på ett år
  2. Två styrelseledamöter på två år
  3. En ledamot på ett år
  4. Två styrelsesuppleanter på ett år
  5. Två revisorer på ett år
  6. En revisorssuppleant på ett år
  7. Fyra personer till Tävlingskommitté på ett år för externa tävlingar samt interna tävlingar
  8. Tre ledamöter i valberedningen på ett år, varav en är sammankallande

14 Behandling av i rätt tid inkomna motioner

15 Övriga frågor

16 Mötet avslutande