2022 Protokoll

 

BK Esplanad

 

Protokoll från årsmöte 2022 avs 2021

Plats: Boule Corner  Tid:    2022-03-23 kl. 17.00

 

Protokoll

 

1   Mötet öppnande

Ordf LE Höjland hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

 

2   Fastställande av röstlängd för mötet

Deltagarlistan, med  34 namn, där alla skrev in sig vid ankomst godkändes som Röstlängd.

3   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötets utlysande via anslag på Tavlan i hallen, hemsida, mail och sms godkändes

4   Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes utan att några ”Övriga frågor” anmäldes

5   Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordf valdes Lars Erik Höjland
Till sekr valdes Jerry Dalborg

6   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet

1. Mats Ericsson

2. Tony Andersson

7   Styrelsens verksamhetsberättelse samt RR- och Balansräkning för 2021

Verksamhetsberättelsen gicks igenom liksom Resultat- och balansräkning.
Båda godkändes

8   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2021

Revisorernas berättelse lästes upp där man föreslog ansvarsfrihet för styrelsen

9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

10 Fastställande av årsavgift 2023

Årsavgiften för 2022 fastställdes till 100 kr utöver de 200 kr till GBS

11 Fastställande av budget 2022

Budget för 2022 gicks igenom och godkändes

12 Styrelsens förslag

Inga förslag fanns – punkten utgår

 

13 Val av

 

a)     Styrelsens ordförande på ett år

Sören Almgren, nyval

b)     Två styrelseledamöter på två år

Lennart Bonnevier, nyval
Svante Engelmark, nyval

c)     En ledamot på ett år

Rolf Svanbom, omval

d)     Två styrelsesuppleanter på ett år

Ethel Forsberg, nyval
Kerstin Hålldin, nyval

e)     Två revisorer på ett år

Harriet Nordenskiöld Bodell, omval
Pär Nordström, nyval

f)      En revisorssuppleant på ett år

Annika Forsberg (externt), nyval

g)     Fyra personer till Tävlingskommitté på ett år för externa samt interna tävlingar

Lars Boussard, Ethel Forsberg,
Svante Engelmark, Roland Evensson

h)     Tre ledamöter i valberedningen på ett år, varav en är sammankallande

Lars Erik Höjland, sammankallande
Hans-Gösta Olsson
Karl-Gunnar  Bergman

14 Behandling av i rätt tid inkomna motioner

Inga inkomna motioner – punkten utgår

15 Övriga frågor

Inga frågor anmälda

     Avtackningar

Med en vacker blombukett avtackades Lars Erik Höjland, Inger Carlsson, Björn Carlsson samt Lars Boussard för de år de arbetat i styrelsen för BK Esplanad.

16 Mötet avslutande

Ordf Lars Erik Höjland tackade mötesdeltagarna för de år han fått sitta som ordförande och avslutade detta årsmöte och inbjöd till förtäring på sedvanligt sätt med smörgåstårta och dryck.

 

Vid protokollet:                               Justeras:

 

 

Jerry Dalborg          Mats Ericsson         Tony Andersson

                                                                                                                                         Underskrivet protokoll finns hos sekreteraren